EZEK A SOROK (AHOL "ISKOLABIZOTTSÁG" OLVASHATÓ) A MAGYAR ISKOLABIZOTTSÁG
2001 DECEMBERI OLDALÁNAK MÁSOLATAI, MELYEKET AZÉRT HOZTUNK A MI SZERVERÜNKRE,
HOGY AZ ESETLEGES  AKTUALIZÁLÁS ALKALMÁVAL NEHOGY ELVESSZENEK ...

EZZEL A MÓSZERREL UGYANUGY JÁRUNK EL MINT A MAGYAR ISKOLABIZOTTSÁG,
(Heinz Lang konceptusa) MERT SZERINTÜNK FAIR AZ, HOGY ELÖSZÖR AZ EREDETI
KIJELENTÉSEKET MUTASSUK BE ÉS AZUTÁN - zöld szinnel irva - A SAJÁT MEGJEGYZÉSEKET
FÜZZÜK HOZZÁ. ESEMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE  IDÖRENDI SORRENDBEN

Ein grundsätzliches Kompliment
dem WEB-Master des USV;
sehr übersichtlich und angenehm
gestaltete Seiten!


(Heinz Lang)
ISKOLABIZOTTSÁG:
2001 december 20 Hortolani Marianne mint az Európai-Magyar Gimnázium igazgatönöje tisztségéböl eltávolitva.
December 20-i hatállyal Hortolániné mint igazgató el lett távolitva tisztségéböl. Helyét átmenetileg Dr. Hochwaldné veszi át, helyettes igazgatónönek Biró Gabriella lett kinevezve. Hortolaniné mint tanárnö tovább fogja végezni munkáját. . weiter ...

HEINZ LANG:  A Magyar Iskolabizottság, akit Fülemen Róza mint elöljáró és egyidejüleg mint üzletvezetönö is képvisel, ezzel a cselekedettel teljes mértékben elhagyta a bizalomteljes együttmunkálkodás útját, melyen eddig az Amberg-Sulzbachi járással, az Eichstätt-i egyházmegyével és a Kastl-i tanácsházával együtt haladt. A fentnevezett szervezetek az Európai-Magyar Gimnázium mint jótékonycélú KFT  50%-os részesedését hordozzák és iskolaigazgatónak egyhangúlag Hortoláninét akarják mint igazgatót. Többször és nyomatékosan figyelmeztették az üzletvezetöt, hogy neki ilyen cselekedetekhez nincsen kompetenciája. Ebben a látásban a fentnevezett szerveket a Magyar Köztársaság bajorországi képviselöje, a München-i generálkonzul Prof. Dr. Gyarmathy György is támogatta. Érthetetlen módon mutatta meg a Magyar Iskolabizottság a fentnevezett szerveknek azt, hogy öket nem veszi komolyan. Ha egyesületi vezetöségek - teljesen mindegy milyen egyesületböl - ilyen szervezeti tekintélyeket igy semmibe vesznek, akkor ezzel az illetö egyesületnek és az egyesület céljainak súlyos károkat okoznak. A Magyar Iskolabizottság ezzel a vezetöséggel és ezzel a puccs-módszerrel nem erösödött, hanem magát nagyon rossz fénybe állitotta.
2001 december 18 Nem született megegyezés az Európai-Magyar Gimnázium uj üzletvezetöjének választásával kapcsolatban
Az elmult társasági ülésen az Európai-Magyar Gimnázium résztulajdonosai nem tudtak közös nevezöre jutni az uj üzletvezetö pozicióját illetöen. A jelenlegi üzletvezetö és Magyar Iskolabizottság elnökének, Fülemen Rózának a meg- bizatása 2001 december 31-én jár le. Ebböl kifolyóan a járási birósághoz kérvény lett benyujtva, hogy ök nevezzenek ki egy "szükség-üzletvezetöt". . weiter ...

HEINZ LANG: Az eddig a Magyar Iskolabizottság vezetöségének napvilágra jutott magatartási formája szerint - melyet a járás, a falutanács, a katolikus egyházmegye és az igazgatónö tudnak legjobban felmutatni - az üzletvezetöi posztra csak azok lennének alkalmasak, akik vagy a volt diákok sorából jönnének vagy csak olyan személyek lehetnek, akik valamilyen kapcsolatban állnak a mostani iskolabizottsági elöljárókkal, vagy legalábbis ismeretség füzi öket a ehhez vezetöi körhöz. Ez azonban azt  jelenti, hogy nem a minöség, hanem az összeköttetési kapcsolat bir döntö jelentöséggel. Amennyiben ez a gyanú az iskolai mindennapokra is kiterjedne, az minden pedagógiai munkának a halálát jelentené.
 

2001 december 11 A Magyar Iskolabizottság az Európai-Magyar Gimnáziumot tartalmi és anyagi szempontból erösitani akarja.
Az elmult években lesüllyedt diáklétszám és a német állam anyagi támogatásának a  megszünése által elöállt nehéz anyagi helyzet az Európai-Magyar Gimnázium számáral uj impulzusokat tesz szükségessé. Nem lenne szabad az iskola által nyujtott  szolgáltatásokon - vagy mint ahogy most van - a tanárok fizetésén spórolni. "Egy iskola legyen a diákokért". Ebböl az okból kifolyólag tervezi az Iskolabizottság az aktuális spórolási akciókat a gondnokságra és a gazdasági területére helyezni. Éppen az   aránytalanul magas üzemi költségeket, mint például a fütés, viz, szennyviz és szemét- szállitás költségeit kell alaposan redukálni. . weiter ...
 
HEINZ LANG: Az ilyesmi mindig jó dolog, és a kezdeményezést csak köszönteni lehet, amennyiben  ... weiter ...
2001 december 4 Az Iskolabizottság megjegyzései Heinz Lang, Kastl 3. polgármesterének konceptusához
Elöre kell bocsátani: Lang ur az Iskolabizottsággal ellentétben az Európai-Magyar Gimnáziumot mint egy "Kelet- és Középeurópai" jellegü intézményt látja. Számára a magyarság eleme egy a sok elem közül. Ezzel a felfogással Lang ur nagyrészt az Iskolabizottság szervezeti   okmányával és az Európai-Magyar Gimnázium felfogásával ellentétben áll. Hogy mennyire van szükség egy ilyen "Kelet- és Középeurópai" gimnáziumra, azt az Iskolabizottság nem tudja megitélni. Azonban a Magyar Iskolabizottság nem tud és nem is akar saját szervezeti  okmányával, saját célkitüzéseivel és értékrendjével és a Gimnázium régi tradiciójával  ellentétesen cselekedni és a Gimnázium ilyen elégtelen módon körülirt átalakitási konceptusába beleegyezni.  weiter ...

HEINZ LANG: Elöre kell bocsátanom (Heinz Lang): Pontosan az itt elöhozott diszkussziót akartam 1997 pünkösd és 1998 év eleje között az összes résztvevövel (az akkori Kurin igazgatóval kezdve Biró igazgatóhelyettesen keresztül egészen Raum tanárig) folytatni, ami nem sikerült, mert azt azok nem akarták, ehelyett 1997/98-ban állandóan csak azokat a megalapozatlan   kijelentéseket lehetett hallani, miszerint a Magyar Állam anyagilag nagymértékben és "mentö akarattal" támogatást kiván nyujtani. Igy ezt a konceptust, (a német Belügyminisztérium Zeitelmann államtitkárának felszólitására, akivel a kapcsolatot Hermann Fellner volt parlamenti képviselö teremtette meg), a gondolatokat és a perspektivát egyedül kellett megfogalmazzam, legépeljem, layoutot elkészitenem és saját költségemen magas példányszámban kinyomtatnom.

Ez valamennyire meglep engem, hogy az Iskolabizottság honlapján hirtelen (1988, a legelsö megjelenése óta elöször) az én konceptusomra gondol. Ez a késöi felfigyelés az én  gondolataimra csak azért történt, hogy ezzel igazolható legyen egy öszeesküvési teória, miszerint én az iskola MAGYAR ELEMÉT meg akarom szüntetni?

Idöben én utánam - és az én elveimet a kezében tartva - Kurin igazgató egy saját elképzelést irt le, amelyet erösen meghatározott az Iskolabizottság szelleme. De azt meg kell állapitani, hogy az Iskolabizottság vagy exilmagyarok által dominált iskolát nem vázolt fel Kurin sem.  Ezt 1998 és 2000 között senki sem követelte, mert mindenki tisztában volt azzal, hogy 1992  és 2000 között nyolc év idö állt arra rendelkezésre, az iskola konceptusát uj irányba orientálni. Az iskola vezetösége idöben lett értesitve a megszünö állami támogatásról. Az iskola akkori  vezetöje Szalay András, Kurin elödje, - felismerte ugyan a cselekvési kényszer szükségességét, azonban nagyon csunya módon, az akkori igazgatóhelyettesnö Biró Gabriella erös közre- müködésével, el lett távolitva hivatalából.

Az én konzeptusomhoz a következöket kell tudni: a cél az volt, hogy a német Belügy- minisztérium háborút követö terhek keretén belül kiutalt és ekkor leállitott átutalásai helyett  a Külügyminisztériumtól uj támogatási lehetöségeket, Brüsszelböl vagy máshonnan ujabb  támogatást szerezzünk. Innen származik a kifejezés "Közép- és Keleteurópa" a "Magyar" kifejezés helyett. Aki az illusztrált konceptust a kezébe kapta és aki azt konzekvensen  átolvasta, felismerte akkor és felismeri ma is, hogy az egyértelmü irányzat és a szükség- szerü partnerkapcsolat Magyarország felé orientálódott. Idézet a munkámból: "A Magyar  Nemzet a nemzetek közeledésében több szempontból is kulcsszerepet kaphat"

A konceptus távolabbi célja az volt, hogy a járást és Kastl vezetöségét feladatára emlékeztetni, és a katolikus püspök jóindulatát elnyerni. Ez egy fáradtságos út volt, mert még 1999-ben is a felelösséget hordozók, a polgármestertöl a járáselnökön keresztül egészen a Kultusz- minisztériumig mindenki arról volt meggyözödve, hogy az iskola tovább már nem tartható fent.

Elsö reménysugarak ugyan megjelentek Kraus Rudolf államtitkár, parlamenti képviselö "megváltozott magatartásán" keresztül, további motivációt kaptam Fellner Hermann érdeklödése folytán, aki a cél érdekében Budapesten a legföbb helyen folytatott tárgyalást. De ujra és ujra voltak csalódások is. Egy alkalommal, amikor a megyei elnök nem akart anyagi támogatást adni az Európai-Magyar Gimnáziumnak, akkor kellemetlen cselekedetre kényszerültem ugy hogy mint megyei tanácsos frakcióm és más megyei frakciók ellen kellett hogy szavazzak. A járási elnök meggyözödését ujra felébreszteni és a Kastl polgármester támogatását megnyerni akkor sikerült csupán, amikor Gauer Stefant meggyöztem arról, hogy vállalja el ezt az iskolát és legyen ö az üzletvezetö. Az ö személye volt az, mivel ö ismert és becsült volt a Kultusz-minisztériumban, hogy a müncheni központ 300.000 márkás támogatásba egyezett bele, melyet a bölcs szülöi tanács kitartóan be is hajtott.

Az iskola megmentése, amely most egy pár iskolabizottsági tag és tanár által ujra veszélybe kerül, a járási elnök és a polgármester aktivitásának köszönhetö, melyet a jótékonycélú KFT-be való belépésükkel tettek hitelessé. Ez a positiv irányú aktivitás az 1999-es évi megyeházi gyülésen is kifejezésre jutott, amelyre a járási elnök az Amberg-i és Sulzbach-i gimnáziumok igazgatóját meghivta.

Más szavakkal: egy olyan idöben, amikor a tanárok és a politika körében depreszió uralkodik, az én ötleteim (gazdasági gimnázium, szakföiskola Hof-ban, nyelvkurzusok, stb.) brainstorming és internet-kutatás eredményei voltak. Az embernek szabad ill. kell ilyen és hasonló  meggondolásokat utjára inditani, azonban ezek nem tartoztak ill. tartoznak mindenáron a kidolgozott konceptushoz.

És még egyszer: Mint Kastl-i kommunálpolitikus nyugodtan élnék egy iskolával volt exil-magyar diáksággal, ha ez a csoport a jelenlegi ca. 90 diák helyett egészen 250-es létszámra növekedne és ezen kivül a támogatási pénzekröl le tudna mondani. Csakhogy EBBEN NEM TUDOK HINNI, ezért az iskola fenntartásához legalább - a volt exilmagyarok mellett (jelenleg 88) az original németek (jelenleg 40) mellett még szükség van az original, magyarországi magyarokra is (jelenleg 60).

Amennyiben ezekben a dolgokban igazam van, és ezért az "exilmagyarok által dominált" Iskolabizottságnak partnerre van szüksége, akkor ezt a partner annak megfelelöen is kell kezelnie, és nem várhatja el, hogy ez a partner saját igények és saját profil nélkül a volt exil-magyarok definicióinak térdet hajt, még azt is hozzátéve, hogy ez az Iskolabizottság már többször is az iskolát a szakadék szélére manöverezte és az igazgatókat gyakrabban váltotta, mint ahogyan a diákok változtak. Csak Biróné volt és marad ebben a dologban egészen elöl, mint igazgatóhelyettesnö vagy mint üzemi megbizott, vagy mint mindkettö.

És mégegyszer: sem a Magyar Köztársaság, sem a Bajor Állam nem akarnak egy ilyes iskolai profil számára támogatási pénzeket rendelkezésre bocsátani. Amennyiben akarja az ember ezeket a partnereket és a támogató pénzeiket, akkor nem lehet tetszés szerint, ez azt jelenti, az ö akaratuk ellenére személyi politikát folytatni.  (némez / deutscheVersion)